?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 深圳龙夫化工有限公司工业润滑油脂清洗剂专业经?/title> <meta name="keywords" content="龙夫化工,工业润滑油经?工业清洗剂经? /> <meta name="description" content="深圳市龙夫化工有限公司到底是一家什么样的公司,我相信很多h都有q样的疑问,是一家工厂吗Q是一个N易公司吗Q是一家店铺吗Q是|店吗?其实了解我们公司的客h者供应商都知道,我们公司其实q四个答案都是,但又都不全是。这是ؓ什么呢Q请听我具体解释? /> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="images/css.css"> <SCRIPT type=text/javascript src="images/MSClass.js"></SCRIPT> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?ba3122beca53d01bdb1423188ff8b6ad"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <style type="text/css"> #so360{white-space:nowrap;margin:0 auto;text-align:center} #so360 form{margin:0;padding:0} #so360_keyword{width:75%;height:24px;line-height:24px;font:14px arial;padding: 2px 5px;margin-right:5px;border:2px solid #3EAF0E;outline:0;vertical-align:middle;} #so360_keyword{background:url(https://p.ssl.qhimg.com/t01ab1a3fb05f0ee893.png) no-repeat right center;} #so360_submit{width:15%;height:32px;line-height:32px;border:0;color:#fff; background:#3FB30E;font-weight:bold;font:bold 14px arial;padding:0; padding-top:3px\9;cursor:pointer; vertical-align:middle} </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <DIV id=wrapper> <DIV class=header> <DIV class=header_c> <UL class=fr> <LI><A href="index.html"><IMG src="images/wzsy.gif"></A> </LI> <LI><A href="cpzs.html"><IMG src="images/cpjs.gif""></A> </LI> <LI><A href="lxwm.html"><IMG src="images/lxwm.gif"></A> </LI> </UL> </DIV> </DIV> <a name="top"></a> <DIV class=top> <DIV class="top_l fl"><img src="images/logo.PNG" width="100%" height="60px"></DIV> <DIV class="top_r fr"> <img src="images/telephone.gif" width="100%" height="60px"> </DIV> </DIV> <DIV class=nav> <DIV class="nav_l fl"> <IMG src="images/nav_l.gif"> </DIV> <DIV class="nav_m fl"> <UL> <LI><A href="index.html" title="|站首页">|站首页</A> </LI> <LI><A href="gsjj.html" title="关于我们">关于我们</A> </LI> <LI><A href="cpzs.html" title="产品展示">产品展示</A> </LI> <LI><A href="xwzx.html" title="新闻中心">新闻中心</A> </LI> <LI><A href="xswl.html" title="销售网l?>销售网l?/A> </LI> <LI><A href="zzry.html" title="资质证书">资质证书</A> </LI> <LI><A href="zxly.asp" title="在线留言">在线留言</A> </LI> <LI><A href="lxwm.html" title="联系我们">联系我们</A></LI> </UL> </DIV> <DIV class="nav_r fl"> <IMG src="images/nav_r.gif" width="100%" height="37px"> </DIV> <DIV class="banner"> <img src="../banner.gif" width="100%" height="239px"> </DIV> <DIV class=content> <DIV class=inner> <DIV class="cont_left fl"> <DIV class=product> <DIV class=product_header> <IMG src="images/product_header.gif" width="100%" height="37px"> </DIV> <DIV class=product_cont> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=huagui.html title="滑轨D润滑?> 滑轨D润滑? </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=hanyouzc.html title="含a轴承润滑油脂"> <font color='#191970'>含a轴承润滑油脂</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=dianjizc.html title="甉|轴承润滑油脂"> 甉|轴承润滑油脂 </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=xjmf.html title="橡胶密润滑脂"> <font color='#191970'>橡胶密润滑脂</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=cilun.html title="重蝲齿轮润滑油脂"> 重蝲齿轮润滑油脂 </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=sjclz.html title="塑胶齿轮润滑?> <font color='#191970'>塑胶齿轮润滑?/font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=gaowen.html title="高温润滑油脂"> <font color='#191970'>高温润滑油脂</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=lwls.html title="螺纹螺栓润滑?> 螺纹螺栓润滑? </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=gangsis.html title="钢丝lx滑脂"> <font color='#191970'>钢丝lx滑脂</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=daoreyz.html title="散热导热润滑油脂"> 散热导热润滑油脂 </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=zhenzhijiy.html title="针织机润滑a"> 针织机润滑a </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=fuyou.html title="氟a氟脂氟硅?> <font color='#191970'>氟a氟脂氟硅?/font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=dianjiec.html title="开关电接触润滑?> 开关电接触润滑? </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=tongyong.html title="通用润滑机a黄a"> 通用润滑机a黄a </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=guiyou.html title="a橡胶硅树脂消?> <font color='#191970'>a橡胶硅树脂消?/font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=changcheng.html title="长城润滑??"> <font color='#191970'>长城润滑??</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=klb.html title="克鲁勃KLUBER"> 克鲁勃KLUBER </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=dupont.html title="杜邦DUPONT"> <font color='#191970'>杜邦DUPONT</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=dowcorning.html title="道康宁DOWCORNING"> <font color='#191970'>道康宁DOWCORNING</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=lubcon.html title="润冠力_抗LUBCON"> <font color='#191970'>润冠力_抗LUBCON</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=bechem.html title="倍克BECHEM"> 倍克BECHEM </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=ARAL.html title="德国亚拉ARAL"> <font color='#191970'>德国亚拉ARAL</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=fuchs.html title="斯FUCHS"> 斯FUCHS </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=mobil.html title="孚MOBIL"> 孚MOBIL </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=chevron.html title="雪拂龙CHEVRON"> 雪拂龙CHEVRON </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=bp.html title="英国BP润滑油脂"> 英国BP润滑油脂 </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=KYODO.html title="协同KYODO_YUSHI"> <font color='#191970'>协同KYODO_YUSHI</font> </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=DAPHNE.html title="出光/初光及其?> 出光/初光及其? </a></div> <DIV style="CURSOR: hand" class=product_list ><a href=qingxiji.html title="环保工业金属清洗?> <font color='#191970'>环保工业金属清洗?/font> </a></div> </DIV></DIV> <DIV class=contact_us> <DIV class=contact_us_header><IMG src="images/contact_us.gif" width="100%" height="35px"></DIV> <DIV class=contact_us_cont><IMG src="images/contact_us_img.gif" width="100%" height="62px"> <P>深圳市龙夫化工有限公?/P> <UL> <LI>电话Q?755-83423692</LI> <LI>手机Q?3554780376</LI> <LI>联系Q刘? </LI> <LI>Q  QQ?9184367</LI> <LI>邮箱Qlj197605@126.com </LI> </UL> </DIV></DIV></DIV> <DIV class=right > <DIV class=Position> <a href=xwzx.html title='企业新闻'>企业新闻</a></span> > <a href=376.html>深圳龙夫化工有限公司工业润滑油脂清洗剂专业经?/a> </SPAN></DIV> <DIV class="HeightTab clearfix"></DIV><!--main start--> <DIV class=main1> <span style="line-height:29px;"> <p> <span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="深圳市龙夫化工有限公?>深圳市龙夫化工有限公?/a>到底是一家什么样的公司,我相信很多h都有q样的疑问,是一家工厂吗Q是一个N易公司吗Q是一家店铺吗Q是|店吗?其实了解我们公司的客h者供应商都知道,我们公司其实q四个答案都是,但又都不全是。这是ؓ什么呢Q请听我具体解释?深圳龙夫化工有限公司工业<a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a>脂清z剂专业l营)</span> </p> <p> <span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="深圳市龙夫化工有限公?>深圳市龙夫化工有限公?/a>有自q品牌Qlongfor 品牌Q已l在业内?0q的历史Q稳定的质量Q性h比超高的h已经赢得了许多用P公司目前大小客户?000多家Q长期合作订货的也有400多家Q因此可以说是一家工厂,但是我们着重在研发产品q一块,而且是ؓq大֮量n定做合适的产品Q所以我们可以说是一家oem工厂Q但是我们与国内最尖的特U润滑剂工厂比如长城</span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">有精密合作,军工品质Q值得信赖。另外比如我们也有与上v的纳克,武汉博达Q东莞安等都有合作Q他们这些厂安会按我们公司的要求独家调?/span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂以及清z剂产品Q因此我们公司才得以在强手林立,竞争Ȁ烈的</span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">清洗剂市场得以生存发展壮大?/span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">那么Z么说我们公司也算是一家N易公司呢Q这与我们公司的定位相关Q我们公司的定位是ؓ了替代进口品牌的高端</span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂和清洗剂而设立的Q因此我们必要了解q熟悉进口的一些品的性能以及h{,因此我们也会代理l销部分重要品牌的品,比如德国<a href='http://www.445414.live/kluber.html' title="克鲁?>克鲁?/a>润滑剂,德国<a href='http://www.445414.live/fuchs.html' title="斯">斯</a></span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">Qd?a href='http://www.445414.live/aral.html' title="亚拉">亚拉</a></span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂,德国<a href='http://www.445414.live/bechem.html' title="倍克">倍克</a>润滑剂,德国<a href='http://www.445414.live/lubcon.html' title="润冠">润冠</a></span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂等德国品牌以及国?a href='http://www.445414.live/dupont.html' title="杜邦">杜邦</a></span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂,国?a href='http://www.445414.live/dowcorning.html' title="道康?>道康?/a></span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂,国?a href='http://www.445414.live/mobil.html' title="孚">孚</a></span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">Q英国的bp润滑剂,以及被bp收购的嘉实多的一些切削加工液{等Q然后咱们国内的长城</span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">也是׃模仿以及q赶的对象,所以也会代理一部分产品。因此我们公司能做到对国内国际上知名品牌?/span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">的常见型号都非常熟悉Q既可以供应原装q口润滑清洗产品Q也可以q行有针Ҏ的替代Q降低成本,我们的替代不是做假冒伪劣产品然后做一个进口品牌商品的包装以假充真Q而是通过试其性能Q选择同样或者更高的原材料来_ֈ调配Q以便能辑ֈ国际品牌商品的性能或者超其性能Q但是同时还要降低h|让国内用户在没有讑֤q{风险的情况下减少支出Q降低成本,赢得效益。因此这也就D了我们的部分产品h比v国内某些鼓吹宣扬的同cM品h格稍高一点,但是我们是信得过的,质量有保证的Q不会一用就坏的。因此我们公司的产品不是市场最低的Q但是我们一定是性h比最高的。现在一呌求最低h格的q代已经q去了,好比您M袜子Q也不会拣最便宜的买不是吗?因ؓ最便宜的往往牺牲了质量,最l您会得不偿失?/span> </p> <p> <span style="font-size:18px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">深圳龙夫化工有限公司工业<a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a>脂清z剂专业l营<br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">Z么说我们也可以说是店铺呢Q其实这个暂时还真不是,不过我们以后会在深圳华南城化工品仓库那边d一家店铺,以便让顾客过来可以见到我们的一些畅销商品Q以及我们最新研发的商品Q让֮可以看一看,M闻,怸摸,体验体验Q现在不是也非常行U下体验Q线上下单吗Q因此这是我们公司的规划。不仅是摆放样品Q我们还会要准备一定的常规品种的库存,减少交货周期Q让֮可以0库存Q而库存的成本则由我们公司来承担,让运转更有效率?/span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">说到U上下单Q就不得不说我们公司其实有很多在U商铺,比如阉K巴巴?a href='http://www.445414.live/' title="深圳市龙夫化工有限公?>深圳市龙夫化工有限公?/a>商铺Q淘宝店Z有。另外我们在慧聪|也有商铺,所有这些都可以q行在线咨询Q在U订货。而我们公司官方网站也可以查询到我们许多常见的产品信息Q当然不是很全面Q因为特U?/span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂以及清z剂的种c非常繁多,一些细的差距都可能导致品或者设备的q{不完,因此U类太多。比如d?a href='http://www.445414.live/kluber.html' title="克鲁?>克鲁?/a>有1万多U型受当然常用的几癄。但是有一些特D的场所必要有特D的润滑。这是特种</span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂行业?/span> </p> <p> <span style="font-size:18px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">深圳龙夫化工有限公司工业<a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a>脂清z剂专业l营<br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">其实清洗剂现在主要是在朝着安全Q环保,无毒Q低气味Q免处理{方向在发展Q我公司独家开发的水溶性清z剂longfor cleaner mp plus具备高浓度,不伤金属Q不氧化铝铜{材质,在五金加工行业大量用,而溶剂型清洗剂作为替代碳氢清z剂的一个过渡方案,也正被国内用户大量替代,因ؓx清洗剂容易着火燃烧,不安全,而且其挥发速度慢,D清洗作业的效率很低,因此<a href='http://www.445414.live/qingxiji.html' title="溶剂清洗?>溶剂清洗?/a>便成为首选,可是q与环保又相克了Q主要是因ؓ现在低端?a href='http://www.445414.live/qingxiji.html' title="溶剂清洗?>溶剂清洗?/a>大都采用的含有卤素的成分Q氟氯溴等成分׃可能对h体造成伤害Q因此被Ƨ盟以及国{国安制用。不q国内还是有大量用户在用。因此我们龙夫化工推出的具备了环保,低毒Q完全无毒只有生物清z剂Q但是量h高)Q快qԌ低味Q不易燃烧的清洗剂就成ؓ了市Z非常好的产品Q我们的产品目前已经ld国的奔驰宝马的轮毂做清洗了。还有在一些含油u承厂家也被大扚w使用Q以及一些生产电机马辄厂家Q还有就是做金属手机外壳的厂Ӟ以及有些甚至被用户开发成了气雄产品。M如果您需要安全的Q无色无味的Q点不着火的Q挥发速度快的Q需要超声L清洗q具备冷凝回收设备的Q都可以选择我们的这ƾ清z剂Q更有甚者有公司买来q行地板清洗Q不q这有点大材用了。但是h家有׃Q性啊Q愿意ؓ员工考虑啊,p说他们不是好公司吗?</span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">lg所q我x应该知道׃<a href='http://www.445414.live/' title="深圳市龙夫化工有限公?>深圳市龙夫化工有限公?/a>是一家什么样的公怺吧,以及׃主要做些什么业务了吧。我们公司常q义务免费ؓq大厂家提供</span><a href="http://www.445414.live/"><span style="font-size:18px;"><a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a></span></a><span style="font-size:18px;">脂清z剂{的N式技术咨询以及服务,Ƣ迎有问题的可以来电来函或者加本公司的官方qq29184367来进行咨询了解,共同q步?/span> </p> <p> <span style="font-size:18px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;">深圳龙夫化工有限公司工业<a href='http://www.445414.live/' title="润滑?>润滑?/a>脂清z剂专业l营,Ƣ迎惠顾.不胜感激.<br /> </span> </p> </span> <DIV class=clearfix></DIV> </DIV><!--main end--></DIV><!--right end--></DIV> </DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV class=friend_link> <font size="3em"><a href="#top" style="display: inline-block;width:100%;text-align: center">Ҏq回本网顶?/a></font> <DIV class=fl_t><IMG src="images/fl_t.gif" width="100%" height="100%"></DIV> <DIV class=fl_m>客户评hQ? <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>龙夫润滑</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>优质低h</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>龙夫清洗</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>安全易洗</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>龙夫化工</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>助您成功</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>龙夫工业润滑?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>产品讑֤都要?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>龙夫工业清洗?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>ҎD痕都能z?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>中国润滑哪家?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>龙夫化工上排?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>中国清洗哪家?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>龙夫化工误?/a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>LONGFOR</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>专业</a>   <a href=#http://www.445414.live onclick="return false;" target=_blank>可靠</a>   </DIV> <DIV class=fl_b><IMG src="images/fl_b.gif" width="100%" height="100%"></DIV></DIV> <DIV class=bottom> <div id="so360"> <form action="http://www.so.com/s" target="_blank" id="so360form"> <input type="text" autocomplete="off" name="q" id="so360_keyword"> <input type="submit" id="so360_submit" value="产品站内搜烦"> <input type="hidden" name="ie" value="utf8"> <input type="hidden" name="src" value="zz_www.445414.live"> <input type="hidden" name="site" value="www.445414.live"> <input type="hidden" name="rg" value="1"> </form> <p> <font size="3em">深圳市龙夫化工有限公?</font> <!--工商|监嵌入代码<script id="ebsgovicon" src="http://szcert.ebs.org.cn/govicon.js?id=a4966d55-c517-4364-ae40-7b3019e97063&width=10%&height=40px&type=2" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>--><font size="3em">Copyright© 2007-2027</font></p> <p>电话Q?755-83423692  传真Q?请通过QQ,Email{方式发送文件或者打电话索要传真L 手机Q?3554780376  </p> <p>深圳市福田区沙头街道泰然四\泰然U技?04?nbsp; lj197605@126.com |站l计 <a href=sitemap.html title="|站地图">|站地图</a> <font color="red">_ICP?7129964?/font><script type="text/javascript" src="http://s.union.#/69653.js"></script></p> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?ba3122beca53d01bdb1423188ff8b6ad"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <p>本公怸要经?<a href="index.html">润滑?/a> <a href="index.html">润滑?/a> <a href="qingxiji.html">清洗?/a> <a href="changcheng.html">长城润滑?/a> <a href="kluber.html">克鲁勃润滑a</a> <a href="dupont.html">杜邦润滑?/a> <a href="dowcorning.html">道康宁润滑a</a> <a href="lubcon.html">润冠力_?/a> <a href="ARAL.html">亚拉润滑?/a> <a href="KYODO.html">协同润滑?/a></p> <!--公安备案代码--> <p> <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=44030402000943" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="../pic/gongan.png" style="float:left;"/>_公|安?44030402000943?/a></p> </DIV></DIV> <!--|站客户嵌入代码;//在线客服代码--> <script language="javascript"> document.oncontextmenu=new Function("event.returnValue=false;");//屏蔽右键 document.onselectstart=new Function("event.returnValue=false;");//屏蔽鼠标拖动 </script> <div style="position:fixed;top:200px;right:0.6%;float:right;"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=29184367&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:29184367:51" alt="点击咨询客服" title="点击咨询客服"/></a></div> <div style="position:fixed;top:250px;right:0.6%;float:right;"><a target="_blank" href="../pic/weixinma.png"><img SRC=../pic/weixin.jpg alt="微信扫码咨询"></a></div> <!--止另存?-> <noscript><iframe></iframe></noscript> <!--程序返回代?-> <div style="position:fixed;top:225px;right:0.6%;float:right;"><script type="text/javascript" src="https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.3.0.js"></script> <button onclick="wx.miniProgram.reLaunch({url:'/pages/index/index'})"> Ҏq回程? </button> </div> </div> <a href="http://www.445414.live/"><span class="STYLE1">Ʊ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.683203.tw">11ѡ忪ͼ</a> <a href="http://www.103741.buzz">ǧڰ</a> <a href="http://www.512587.tw">ֱ̨</a> <a href="http://www.nqsttv.buzz">707coԪ</a> <a href="http://www.256194.tw">3ô</a> <a href="http://www.812171.tw">IJƽ̨</a> <a href="http://www.758846.buzz">˿ɽׯ</a> <a href="http://www.667468.tw">ʮһѡֻ</a> <a href="http://www.777532.buzz">6ϱ</a> <a href="http://www.616766.tw">һ˫ɫƼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>